Steve Beach Real Estate Team
4916 North Harlem Avenue - Photo
$521,000

4916 North Harlem Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
Closed
6939 West Montrose Avenue - Photo
$379,000

6939 West Montrose Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 4
 • Baths 2/1
Closed
7620 West Ainslie Street - Photo
$315,000

7620 West Ainslie Street

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
4741 North New England Avenue - Photo
$310,000

4741 North New England Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
7404 Argyle Street - Photo
$271,000

7404 Argyle Street

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
6518 West Montrose Avenue - Photo
$265,000

6518 West Montrose Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
5117 North Oconto Avenue - Photo
$263,000

5117 North Oconto Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Bath 1
Closed
4718 North Oconto Avenue - Photo
$255,000

4718 North Oconto Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
5109 North Odell Avenue - Photo
$262,000

5109 North Odell Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
6635 West Norwood Court #201 - Photo
$251,000

6635 West Norwood Court #201

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Baths 2
Closed
4501 North Sayre Avenue - Photo
$236,500

4501 North Sayre Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 2
 • Bath 1
Closed
6662 West Montrose Avenue - Photo
$250,000

6662 West Montrose Avenue

HARWOOD HEIGHTS, IL 60706
 • Beds 3
 • Bath 1
Closed